skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE SC CLAUDIANUM IN THE CODEX THEODOSIANUS: SOCIAL HISTORY AND LEGAL TEXTS

Harper, Kyle

The Classical Quarterly, 1 December 2010, Vol.60(2), pp.610-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00098388 ; E-ISSN: 14716844

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...