skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phase competition in trisected superconducting dome

Vishik, I. M. ; Hashimoto, M. ; He, Rui-Hua ; Lee, Wei-Sheng ; Schmitt, Felix ; Lu, Donghui ; Moore, R. G. ; Zhang, C. ; Meevasana, W. ; Sasagawa, T. ; Uchida, S. ; Fujita, Kazuhiro ; Ishida, S. ; Ishikado, M. ; Yoshida, Yoshiyuki ; Eisaki, Hiroshi ; Hussain, Zahid ; Devereaux, Thomas P. ; Shen, Zhi-Xun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 6 November 2012, Vol.109(45), pp.18332-18337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...