skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Climatic Niche Shifts Are Rare Among Terrestrial Plant Invaders

Petitpierre, Blaise ; Kueffer, Christoph ; Broennimann, Olivier ; Randin, Christophe ; Daehler, Curtis ; Guisan, Antoine

Science, 16 March 2012, Vol.335(6074), pp.1344-1348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...