skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Editorial: Bridging Science and Society

Agre, Peter ; Leshner, Alan I.

Science, 19 February 2010, Vol.327(5968), pp.921-921 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1188231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...