skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phosphoinositide-3 Kinase Binds to a Proline-Rich Motif in the Na + , K + -ATPase α Subunit and Regulates Its Trafficking

Yudowski, Guillermo A. ; Efendiev, Riad ; Pedemonte, Carlos H. ; Katz, Adrian I. ; Berggren, Per-Olof ; Bertorello, Alejandro M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 06 June 2000, Vol.97(12), pp.6556-6561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...