skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade-Off Between Efficiency and Equality

Jiménez-Buedo, María

American Journal of Economics and Sociology, 1 October 2011, Vol.70(4), pp.1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029246

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...