skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Overconfidence in Political Behavior

Ortoleva, Pietro ; Snowberg, Erik

The American Economic Review, 1 February 2015, Vol.105(2), pp.504-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...