skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The positive worth of waste: a reply to Bromley. (Daniel W. Bromley, Social Science Quarterly 70:479-86)

Simon, Julian L.

Social Science Quarterly, Dec, 1989, Vol.70(4), p.991(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...