skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is Voter Competence Good for Voters?: Information, Rationality, and Democratic Performance

Ashworth, Scott ; De Mesquita, Ethan Bueno

The American Political Science Review, 1 August 2014, Vol.108(3), pp.565-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...