skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Racial-Ethnic Disparities in Maternal Parenting Stress: The Role of Structural Disadvantages and Parenting Values

Nomaguchi, Kei ; House, Amanda N.

Journal of Health and Social Behavior, 1 September 2013, Vol.54(3), pp.386-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221465

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...