skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fat Christians and Fit Elites: Negotiating Class and Status in Evangelical Christian Weight-Loss Culture

Gerber, Lynne

American Quarterly, 1 March 2012, Vol.64(1), pp.61-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030678 ; E-ISSN: 10806490

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...