skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THROWING OUT THE BUMS: Protest Voting and Unorthodox Parties after Communism

Pop-Eleches, Grigore

World Politics, 1 April 2010, Vol.62(2), pp.221-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...