skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What has been Accomplished in New Economic Sociology and Where is it Heading?

Swedberg, Richard

European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, 1 January 2004, Vol.45(3), pp.317-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039756 ; E-ISSN: 14740583

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...