skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Maternal Employment and Adolescents' Academic Achievement: A Developmental Analysis

Bogenschneider, Karen ; Steinberg, Laurence

Sociology of Education, 1 January 1994, Vol.67(1), pp.60-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380407 ; E-ISSN: 19398573 ; DOI: 10.2307/2112750

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...