skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Review of Interviewing in social research

Janke, Leota Long

The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1955, Vol.51(3), pp.728-730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-851X ; DOI: 10.1037/h0038484

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...