skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Study on the Recovery of Rare-Earth Elements from REY-rich Mud by Chemical Leaching Method.
化学リーチング法によるレアアース泥からのレアアース元素回収 ‐工学的開発を念頭に置いた最適条件の検討‐

髙谷, 雄太郎 ; 平出, 隆志 ; 藤永, 公一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Takaya, Yutaro ; Hiraide, Takashi ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

日本地質学会学術大会講演要旨, 2014, Vol.2014(0), pp.368

ISSN: 1348-3935 ; DOI: 10.14863/geosocabst.2014.0_368

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...