skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Case Study of Requirements Elicitation Process with Changes

Nakatani, Takako ; Hori, Shouzo ; Ubayashi, Naoyasu ; Katamine, Keiichi ; Hashimoto, Masaaki

IEICE Transactions on Information and Systems, 2010, Vol.E93-D(8), pp.2182-2189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8532 ; DOI: 10.1587/transinf.E93.D.2182

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...