skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reflecting Processes of Human Activities on Workshops by Combining Timeline-based and Card-based Representation
時間配置と構造配置の融合による活動プロセスの協働リフレクションの実現

友部, 博教 ; 中村, 嘉志 ; 沼, 晃介 ; 須永, 剛司 ; 西村, 拓一 ; Tomobe, Hironori ; Nakamura, Yoshiyuki ; Numa, Kousuke ; Sunaga, Takeshi ; Nishimura, Takuichi

知能と情報, 2010, Vol.22(3), pp.368-376

ISSN: 1347-7986 ; DOI: 10.3156/jsoft.22.368

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...