skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Glassy Formability and Structural Variation of Zr50−xCu50Alx (x=0∼25) Alloys with Respect to Icosahedral Short-Range Ordering

Xu, Yong ; Chen, Guoliang ; Zhang, Yong ; Tang, Fangli ; Liu, Xiongjun

MATERIALS TRANSACTIONS, 2010, Vol.51(7), pp.1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.M2009363

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...