skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DNA microsatellite characterization of the jaguar (Panthera onca) in Colombia

Ruiz-Garcia, Manuel ; PayÁN, Esteban ; Murillo, Andrea ; Alvarez, Diana

Genes & Genetic Systems, 2006, Vol.81(2), pp.115-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1341-7568 ; DOI: 10.1266/ggs.81.115

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...