skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiple optical trapping and binding: new routes to self-assembly

Imár, T ; Romero, L C Dávila ; Dholakia, K ; Andrews, D L

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2010, Vol.43(10), p.102001 (25pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-4075 ; E-ISSN: 1361-6455 ; DOI: 10.1088/0953-4075/43/10/102001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...