skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

12-Month Teriparatide Treatment Reduces New Vertebral Compression Fractures Incidence And Back Pain And Improves Quality Of Life After Percutaneous Kyphoplasty In Osteoporotic Women

Kong M ; Zhou C ; Zhu K ; Zhang Y ; Song M ; Zhang H ; Tu Q ; Ma X

Clinical Interventions in Aging, 01 October 2019, Vol.14, pp.1693-1703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-1998 ; E-ISSN: 1178-1998

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...