skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

H-ATLAS: THE COSMIC ABUNDANCE OF DUST FROM THE FAR-INFRARED BACKGROUND POWER SPECTRUM

Thacker, C ; Cooray, A ; Smidt, J ; De Bernardis, F ; Mitchell - Wynne, K ; Amblard, A ; Auld, R ; Baes, M ; Clements, Dl ; Dariush, A ; De Zotti, G ; Dunne, L ; Eales, S ; Hopwood, R ; Hoyos, C ; Ibar, E ; Jarvis, M ; Maddox, S ; Michalowski, Mj ; Pascale, E ; Scott, D ; Serjeant, S ; Smith, Mwl ; Valiante, E ; Van Der Werf, P; Science and Technology Facilities Council (STFC) ; Science and Technology Facilities Council (STFC) ; Science and Technology Facilities Council (STFC) ; Science and Technology Facilities Council (STFC)

ASTROPHYSICAL JOURNAL, 01 May 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 0004-637X DOI: 10.1088/0004-637X/768/1/58

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...