skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types

Portela, Mc ; Pronovost, Pj ; Woodcock, T ; Carter, P ; Dixon - Woods, M

BMJ Quality and Safety, 01 May 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003620

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...