skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

De novo gain-of-function KCNT1 channel mutations cause malignant migrating partial seizures of infancy

Barcia, Giulia ; Fleming, Matthew ; Deligniere, Aline ; Gazula, Valeswara-Rao ; Brown, Maile ; Langouët, Maéva Langouët ; Chen, Haijun ; Kronengold, Jack ; Abhyankar, Avinash ; Cilio, Roberta ; Nitschke, Patrick ; Kaminska, Anna ; Boddaert, Nathalie ; Casanova, Jean-Laurent ; Desguerre, Isabelle ; Munnich, Arnold ; Dulac, Olivier ; Kaczmarek, Leonard ; Colleaux, Laurence ; Nabbout, Rima

Nature Genetics, November 2012, Vol.44(11), pp.1255-1259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.2441

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...