skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clarithromycin-Induced Long QT Syndrome: A Case Report

Cetin, Mecnun ; Yıldırımer, Munevver ; Özen, Serkan ; Tanrıverdi, Sema ; Coskun, Senol; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2012, Vol.2012, 2 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2012/634652

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...