skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Propofol-Remifentanil Combination for Management of Electroconvulsive Therapy in a Patient with Neuroleptic Malignant Syndrome

Arasteh, Modabber ; Shami, Shoaleh ; Nasseri, Karim; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2012, Vol.2012, 3 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2012/585713

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...