skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using trade fairs in key account management

Blythe, Jim

Industrial Marketing Management, 2002, Vol.31(7), pp.627-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/S0019-8501(02)00183-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...