skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

De omni rerum fosilium genere, gemmis, lapidibus, metallis, et huiusmodi, libri aliquot plerique nunc primum editi

Gessner, Hans Jakob (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Gessner, Andreas (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Rueo, Francisco (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Goebel, Severin (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Gessner, Conrad (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Fabricius, Georg (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Kentmann, Johannes (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Kentmann, Johannes (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Epiphanius (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Cordus, Valerius (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus) ; Agricola, Georg (Saint, Bishop of Constantia in Cyprus)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...