skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usher syndrome type 1–associated cadherins shape the photoreceptor outer segment

Schietroma, Cataldo ; Parain, Karine ; Estivalet, Amrit ; Aghaie, Asadollah ; Boutet de Monvel, Jacques ; Picaud, Serge ; Sahel, José-Alain ; Perron, Muriel ; El-Amraoui, Aziz ; Petit, Christine

Journal of Cell Biology, 11 May 2017, Vol.216(6), pp.1849-1864 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; E-ISSN: 1540-8140 ; DOI: 10.1083/jcb.201612030

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...