skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The ecological habitat and transmission of Escherichia coli O157:H7

Chekabab, Samuel Mohammed ; Paquin-Veillette, Judith ; Dozois, Charles M ; Harel, Josée; Courcelles, Michel (Editor)

FEMS Microbiology Letters, 01 April 2013, Vol.341(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12078

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...