skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Error-prone protein synthesis in parasites with the smallest eukaryotic genome

Melnikov, Sergey ; Rivera, Keith ; Ostapenko, Denis ; Makarenko, Arthur ; Sanscrainte, Neil ; Becnel, James ; Solomon, Mark ; Texier, Catherine ; Pappin, Darryl ; Söll, Dieter; Moné, Anne (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 03 July 2018, Vol.115(27), pp.E6245-E6253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1803208115

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...