skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Astroglial networks scale synaptic activity and plasticity

Pannasch, Ulrike ; Vargova, Lydia ; Reingruber, Jurgen ; Ezan, Pascal ; Holcman, David ; Giaume, Christian ; Sykova, Eva ; Rouach, Nathalie; Rouach, Nathalie (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 May 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1016650108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...