skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GeneaQuilts: A System for Exploring Large Genealogies

Bezerianos, Anastasia ; Dragicevic, Pierre ; Fekete, Jean-Daniel ; Bae, Juhee ; Watson, Ben

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 27 October 2010, Vol.16(6), pp.1073-1081 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2010.159

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...