skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extending Software Component Models with the Master-Worker Paradigm

Bouziane, Hinde Lilia ; Pérez, Christian ; Priol, Thierry

Parallel Computing, February 2010, Vol.36(2-3), pp.86--103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8191 ; E-ISSN: 1872-7336 ; DOI: 10.1016/j.parco.2009.12.012

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...