skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compton Scattering Cross Section on the Proton at High Momentum Transfer

Danagoulian, A ; H. Mamyan, V ; Roedelbronn, M ; A. Aniol, K ; R. M. Annand, J ; Bertin, P.Y ; Bimbot, L ; Bosted, P ; R. Calarco, J ; Camsonne, A ; C. Chang, C ; Chang, T.-H ; Chen, J.-P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Degtyarenko, P ; W. De Jager, C ; Deur, A ; Dutta, D ; Egiyan, K ; Gao, H ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilman, R ; Glamazdin, A ; Glashausser, C ; Gomez, J ; J. Hamilton, D ; Hansen, J.-O ; Hayes, D ; W. Higinbotham, D ; Hinton, W ; Horn, T ; Howell, C ; Hunyady, T ; Hyde, C. E ; Jiang, X ; K. Jones, M ; Khandaker, M ; Ketikyan, A ; Kubarovsky, V ; Kramer, K ; Kumbartzki, G ; Laveissière, G ; Lerose, J ; A. Lindgren, R ; J. Margaziotis, D ; Markowitz, P ; Mccormick, K ; G. Meekins, D ; Meziani, Z.-E ; Michaels, R ; Moussiegt, P ; Nanda, S ; M. Nathan, A ; M. Nikolenko, D ; Nelyubin, V ; E. Norum, B ; Paschke, K ; Pentchev, L ; F. Perdrisat, C ; Piasetzky, E ; Pomatsalyuk, R ; A. Punjabi, V ; Rachek, I ; Radyushkin, A ; Reitz, B ; Roche, R ; Ron, G ; Sabatié, F ; Saha, A ; Savvinov, N ; Shahinyan, A ; Shestakov, Y ; Širca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Stoler, P ; Tajima, S ; Sulkosky, V ; Todor, L ; Vlahovic, B ; B. Weinstein, L ; Wang, K ; Wojtsekhowski, B ; Voskanyan, H ; Xiang, Hua ; Zheng, X ; Zhu, L; Pellet, Jeanine (Editor)

Physical Review Letters, 2007, Vol.98, p.152001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.152001

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...