skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of the 3He(e,e'p)pn reaction at high missing energies and momenta

Benmokhtar, F ; Rvachev, M.M ; Penel-Nottaris, E ; Aniol, K.A ; Bertozzi, W ; Boeglin, W.U ; Butaru, F ; Calarco, J.R ; Chai, Z ; Chang, C.C ; Chen, J.-P ; Chudakov, E ; Cisbani, E ; Cochran, A ; Cornejo, J ; Dieterich, S ; Djawotho, P ; Duran, W ; Epstein, M.B ; Finn, J.M ; Fissum, K.G ; Frahi-Amroun, A ; Frullani, S ; Furget, C ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glashausser, C ; Hansen, J.-O ; Higinbotham, D.W ; Hotta, A ; Hu, B ; Iodice, M ; Iomni, R ; De Jager, C.W ; Jiang, X ; Jones, M.K ; Kelly, J.J ; Kox, S ; Kuss, M ; Laget, J.M ; De Leo, R ; Lerose, J.J ; Liatard, E ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Lourie, R.W ; Malov, S ; Margaziotis, D.J ; Markowitz, P ; Merchez, F ; Michaels, R ; Mitchell, J ; Mougey, J ; Perdrisat, C.F ; Punjabi, V.A ; Quéméner, G ; Ransome, R.D ; Réal, J.S ; Roché, R ; Sabatié, F ; Saha, A ; Simon, D ; Strauch, S ; Suleiman, R ; Tamae, T ; Templon, J.A ; Tieulent, R ; Ueno, H ; Ulmer, P.E ; Urciuoli, G.M ; Voutier, E ; Wijesooriya, K ; Wojtsekhowski, B; Vernay, Emmanuelle (Editor)

Physical Review Letters, 2005, Vol.94, pp.082305-1-082305-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.94.082305

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...