skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evidence for a causal inverse model in an avian cortico-basal ganglia circuit

Giret, Nicolas ; Kornfeld, J ; Ganguli, S ; Hahnloser, R

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 April 2014, Vol.111(16), pp.6063-6068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1317087111

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...