skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enduring good memories of infant trauma: Rescue of adult neurobehavioral deficits via amygdala serotonin and corticosterone interaction

Rincón-Cortés, Millie ; Barr, Gordon ; Mouly, Anne Marie ; Shionoya, Kiseko ; Nuñez, Bestina ; Sullivan, Regina

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 January 2015, Vol.112(3), pp.881-886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1416065112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...