skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Comparative Study of Milestones for Featuring GUI Prototyping Tools

Rocha, Thiago ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco ; Nicolas, Olivier

Journal of Software Engineering and Applications, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-3116 ; E-ISSN: 1945-3124

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...