skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An iTV Prototype for Content Unification

Abreu, Jorge ; Almeida, Pedro ; Velhinho, Ana ; Fernandes, Sílvia ; Guedes, Rafael

DOI: 10.1007/978-3-319-99426-0_32

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...