skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge Capture and Reuse Through Expert’s Activity Monitoring in Engineering Design

Rowson, Harvey ; Bricogne, Matthieu ; Roucoules, Lionel ; Durupt, Alexandre ; Eynard, Benoit

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2018, Vol.AICT-540, pp.621-630 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-030-01614-2_57

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...