skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulation data management for adaptive design of experiments: A litterature review

Blondet, Gaëtan ; Le Duigou, Julien ; Boudaoud, Nassim ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

Mechanics & Industry, 2015, Vol.16(6), p.611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2257-7777 ; E-ISSN: 2257-7750

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...