skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrating EEG and MEG information to enhance motor-imagery classification in brain-computer interface

Corsi, Marie-Constance ; Chavez, Mario ; Schwartz, Denis ; Hugueville, Laurent ; Khambhati, Ankit ; Bassett, Danielle S ; De Vico Fallani, Fabrizio

BIOMAG 2018 - 21st International Conference on Biomagnetism

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...