skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiblock Copolymer Solutions in Contact with a Surface: Self-Assembly, Adsorption, and Percolation

Hugouvieux, Virginie ; Kolb, Max; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Langmuir, 2014, Vol.30(41), pp.12400-12410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-7463 ; E-ISSN: 1520-5827 ; DOI: 10.1021/la502945k

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...