skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conflict, Costs and Trade-Offs in User Interface Design

Sutcliffe, Alistair; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2018, Vol.LNCS-10774, pp.71-82 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-92081-8_7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...