skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identity of the NMDA receptor coagonist is synapse specific and developmentally regulated in the hippocampus

Le Bail, Matildé ; Martineau, Magalie ; Sacchi, Silvia ; Yatsenko, Natalia ; Radzishevsky, Inna ; Conrod, Sandrine ; Ait Ouares, Karima ; Wolosker, Herman ; Pollegioni, Loredano ; Billard, Jean-Marie ; Mothet, Jean-Pierre

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 January 2015, Vol.112(2), pp.E204-E213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1416668112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...