skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

InsTangible: A Tangible User Interface Combining Pop-up Cards with Conductive Ink Printing

Zhao, Yan ; Sugiura, Yuta ; Tada, Mitsunori ; Mitani, Jun; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10507, pp.72-80 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-66715-7_8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...