skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating the Impact of Highly Immersive Technologies and Natural Interaction on Player Engagement and Flow Experience in Games

Brondi, Raffaello ; Alem, Leila ; Avveduto, Giovanni ; Faita, Claudia ; Carrozzino, Marcello ; Tecchia, Franco ; Bergamasco, Massimo; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9353, pp.169-181 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8_13

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...