skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tumor Growth Modeling: Parameter estimation with Maximum Likelihood methods

Patmanidis, Spyridon ; Charalampidis, Alexandros C ; Kordonis, Ioannis ; Mitsis, Georgios D ; Papavassilopoulos, George P; Jonchère, Laurent (Editor)

Computer Methods and Programs in Biomedicine, July 2018, Vol.160, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2607 ; E-ISSN: 1872-7565 ; DOI: 10.1016/j.cmpb.2018.03.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...